10+ опит в цялостно обслужване на дружества в областта на връзки с инвеститорите и корпоративно управление.

„INVESTOR RELATIONS SERVICES” Ltd. е единствената компания в България, която предлага цялостно обслужване на дружества в областта на връзки с инвеститорите и корпоративно управление. Нашият екип се състои професионалисти, със сериозни експертни познания във всички аспекти на дейността на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, изискванията на действащата нормативна уредба в България и на европейските регулации, добрите практики в областта на корпоративното управление, успешно прилагани от световни публични компании.

Повече от 13 години компанията е верен партньор на много публични компании и осъществява съвместни проекти по „Връзки с инвеститорите” в над 50 публични компании. Ние вярваме, че екипът ни може да бъде полезен на ръководството на всяка публична компания с цел подобряване на взаимоотношенията и комуникациите с инвеститорите, да получат надеждна информация за дружествата на българския капиталов пазар, в които ще инвестират.

Ние вярваме, че екипът ни може да бъде полезен на ръководството на всяка публична компания  с цел подобряване на взаимоотношенията и комуникациите  с инвеститорите, да получат надеждна информация за дружествата на българския капиталов пазар, в които ще инвестират.


Услуги

Нашите услуги се предлагат както на абонаментен принцип - на месечна база, така и за конкретния случай.  Услугите обхващат периода на листването на една компания за търговия, публичното предлагане на емисията, последваща грижа след регистрация на емисията относно изпълнение на задълженията към Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар и инвеститорите,  функционирането на публичната компания и консултирането и обучението на нейните ръководни служители и висшия мениджмънт.

  • Връзки с инвеститорите  при публично предлагане и допускане до търговия;
  • Последваща грижа за инвеститорите;
  • Корпоративно управление;
  • Нормативно съответствие и корпоративни консултации при сделки със свързани и заинтересовани лица;
  • Инвестор Таргетинг и Инвестор  Анализи;
  • Съветник на ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ НА МСП  BEAM;
  • Абонаментно обслужване на публични компании при разкриване на информация;
  • Абонаментно обслужване на дружества по параграф 1Д от ДР на ЗППЦК;
  • Издаване на LEI кодове на публични компании и компании, търгуващи на капиталовите пазари.

 


Екип

Екип.

Екип

Даниела Пеева

Даниела Пеева Мениджър

Собственик и мениджър

Иван Даскалов

Иван Даскалов Главен експерт

„Капиталови пазари и нормативно съотвествие“, „Разкриване на информация“

Искра Атанасова

Искра Атанасова Главен експерт

„Финасови анализи“

Анелия Петкова – Тумбева

Анелия Петкова – Тумбева Външен консултант

„Одит, Вътрешен контрол и одитни комитети“

Пламен Илчев

Пламен Илчев Експерт

„Информационна обезпеченост и комуникации с клиенти“

BMG Data ООД

BMG Data ООД IT обслужване

Управление на системи

Петя Белниколова

Петя Белниколова Експерт

Счетоводно и финасовото отчитане и ТРЗ