Иван Даскалов – Главен експерт юрист - капиталови пазари и нормативно съответствие в „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД. Завършил е специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство“. Притежава над 12-годишен опит, придобит в областта на капиталовия пазар, придобит по време на работата му в КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Участник в работни групи по изменения в нормативната уредба, регулираща дейността на публичните дружества, дружествата със специална инвестиционна цел и емитентите на ценни книжа.