Анелия Петкова-Тумбева е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и член на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ). От 2015 г. е сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор. През 2017 г. получава следдипломна квалификация от УНСС като Дипломиран експерт-проверител на измами. Притежава повече от 15 години опит в областта на капиталовите пазари и тяхната регулация, корпоративното управление и повишаване на стандартите за разкриване на информация. Член е на одитни комитети на публични дружества в страната.