Искра Атанасова – Главен Експерт финансови и стопански анализи в „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД. Завършила ВИИ-София, специалност „Икономическа информация“. Притежава над 25-годишен стаж в областта на капиталовия пазар. Работила е като експерт в КФН, с фокус лицензиране, регистрация и контрол на субектите на капиталовия пазар и в частност – на емисиите и емитентите на ценни книжа, както в управляващо дружество и инвестиционен посредник, където е заемала различни длъжности, като „Организатор работа с клиенти, експерт изпълнение на поръчки“ и  ръководител отдел „Вътрешен контрол“.