Ако сте публична компания или емитент на ценни книжа, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на регулиран пазар, ако сте дружество, чиито финансови инструменти са приети за търговия на Пазар BEAM или просто компанията ви търгува на капиталовите пазари, съгласно приложимото българско и европейско законодателство следва да притежавате валиден LEI КОД.

INVESTOR RELATIONS SERVICES е агент за България на EQS GROUP – ВАШИЯТ ИЗДАТЕЛ НА LEI КОД ЗА БЪЛГАРИЯ

  • ПОРЪЧВАШ ДНЕС – ПОЛУЧАВАШ ДНЕС;
  • НАЙ-НИСКА ЦЕНА ЗА БЪЛГАРИЯ;
  • СВЕТОВНО ПОКРИТИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОФШОРНИ ЗОНИ;
  • БЕЗПЛАТЕН ТРАНСФЕР НА КОДОВЕ ОТ ДРУГИ ИЗДАТЕЛИ;
  • 24/7 ПОКРИТИЕ;
  • ДЪЛГОСРОЧНО ИЗДАВАНЕ ЗА 2 ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ