Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/irsbg1/www/root/plugins/system/jabuilder/helper.php on line 265
Услуги

Често компаниите, които имат желание да предложат свои акции публично се нуждаят от съветите на консултанти, които заедно с мениджмънта да изберат най-оптималното решение. Понякога  е необходимо първоначално да бъде  преструктуриран  капитала на компанията, да бъдат приведени в съответствие със законовите изисквания важните дружествени актове и органи.

  • Анализ на акционерната структура и ликвидност на компанията
  • Независими проучвания относно публични компании, в зависимост от нуждите на клиента
  • Инвестор Таргетинг

Да задържиш вниманието и интереса на инвеститорите е също толкова важно и отговорно, колкото и тяхното първоначално привличане. Често големи компании, които са успели да наберат капитал чрез първично предлагане, опиянени от успеха забравят за това обстоятелство. Такова поведение винаги се наказва от инвеститорите  с „бягство от позицията”. „Последващата грижа”  за инвеститорите e важен процес, в който трябва да вземат участие както специалисти по връзки с инвеститорите, работещи за компанията,  така и членовете на висшето й ръководство.

През октомври 2007 г. в България беше приет Национален кодекс за корпоративно управление. Националният кодекс за корпоративно управление е напълно съобразен с действащата в България нормативна уредба и изцяло съответства на международно приетите и прилагани принципи на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/, като негови адресати са  всички публични компании в България. Изискванията кодекса са изцяло подчинени на принципа „comply or explain”, което означава че дружествата спазват Кодекса, а в случай на отклонение, техните ръководства следва да изяснят причините за това. Информация относно прилагането на Кодекса се представя под формата на декларация към годишния отчет за дейността, оповестява се до КФН, БФБ и обществеността, както  и на електронната страница на дружеството.

Пазарът за растеж на МСП BEAM е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Борсата получи одобрение за организирането на пазара за растеж на МСП BEAM от Комисията за финансов надзор в края на 2018 г., като се предвижда търговията на него да се осъществява на същата платформа – Xetra®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на БФБ.

Ако сте публична компания или емитент на ценни книжа, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на регулиран пазар, ако сте дружество, чиито финансови инструменти са приети за търговия на Пазар BEAM или просто компанията ви търгува на капиталовите пазари, съгласно приложимото българско и европейско законодателство следва да притежавате валиден LEI КОД.