Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/irsbg1/www/root/plugins/system/jabuilder/helper.php on line 265
Корпоративно управление

През октомври 2007 г. в България беше приет Национален кодекс за корпоративно управление. Националният кодекс за корпоративно управление е напълно съобразен с действащата в България нормативна уредба и изцяло съответства на международно приетите и прилагани принципи на корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/, като негови адресати са  всички публични компании в България. Изискванията кодекса са изцяло подчинени на принципа „comply or explain”, което означава че дружествата спазват Кодекса, а в случай на отклонение, техните ръководства следва да изяснят причините за това. Информация относно прилагането на Кодекса се представя под формата на декларация към годишния отчет за дейността, оповестява се до КФН, БФБ и обществеността, както  и на електронната страница на дружеството.

Разкриването на информация и прозрачността при борсово представените компании стоят в основата на доброто корпоративно управление и последващата грижа за инвеститорите. В световен план компаниите, които повишават стандартите за разкриване на информация се радват на засилен инвеститорски интерес. Разкритата информация достига не само до инвеститорите, но и до други заинтересовани лица – клиенти, доставчици, работници, служители, партньори и обществеността като цяло. Това със сигурност се определя и оценява от тези групи лица като сериозен ангажимент от страна на мениджмънта към всички аспекти от дейността на компанията.
Всяка компания която се отнася отговорно към своите инвеститори следва да съблюдава и спазва принципите за добро корпоративно управление.

Как можем да ви бъдем полезни?

Нашият екип ще помогне на мениджмънта да повиши стандартите за добро корпоративно управление в компанията. Ние ще разработим за дружеството добре структурирана програма относно изпълнението на всички основни аспекти на Кодекса за корпоративно управление, ще изготвим календар относно най-значимите събития за компанията, ще проведем обучения на различни групи висши ръководни служители, така че те да бъдат достатъчно информирани относно всички промени в нормативната уредба, най-добрите практики в областта на корпоративното управление.
Ние ще организираме за мениджмънта на компанията: тренинги и обучения; FOCUS GROUP по проблеми, касаещи корпоративното управление и неговата отчетност; конфигуриране и оптимизиране на дейността на одитните комитети.