Основните изисквания към компаниите, които искат да бъдат допуснати до Пазар BEAM, са:

  • да са регистрирани като акционерни дружества в България или чужбина;
  • в устава на дружеството да са предвидени определени текстове във връзка с допускането до търговия на Пазар BEAM - специфични условия с цел защита на инвеститорите, както и изрични правомощия на Общото събрание на акционерите;
  • да изготвят Документ за допускане (до търговия) по образец на български или английски език, който да бъде одобрен от БФБ – документът за допускане съдържа подробна информация за дружеството и за неговите управителни и контролни органи;
  • като част от документа за допускане дружеството трябва да представи одитиран финансов отчет за предходната финансова година;
  • да имат сключен договор със Съветник, одобрен от БФБ, за срок от най-малко 2 години;
  • финансовите инструменти, които се регистрират за търговия, да отговарят на следните условия:
  • да са в безналична форма или да са обездвижени;
  • за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или условия;
  • да не са регистрирани за търговия на Основния пазар на БФБ.