1. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл. 1. (1)Правилата, изисквани съгласно чл. 4, ал. 3, т. 7 от Правила за дейността на съветниците  на пазар за растеж на МСП BEAM (ПАЗАР BEAM) на „Българска фондова борса“ АД, следва да определят прилаганите механизми, мерки и процедури за установяване и предотвратяване на конфликти на интереси, които могат да възникнат  във връзка с предоставянето на услуги от страна на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД на емитент на финансови инструменти. Същите, определят сроковете за уведомяване на емитента за съществуващи конфликти на интереси, с цел предотвратяване на негативното им въздействие.

 (2) Конфликт на интереси по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Правилата е налице, когато има конфликт между задълженията на управителя на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД, като предоставящ услуги на емитенти, респективно лицата по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Правилата от една страна, със задълженията на управителните и контролните органи на емитенти, чиито финансови инструменти ще бъдат допуснати до пазар BEAM.     

Чл. 2.  Настоящите правила имат за цел да регламентират реда за:

А)    деклариране от страна на управителя, съответно от лицата на трудов договор с „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД на  несъвместимост с интересите на емитента на финансови инструменти, които ще бъдат допуснати до търговия на пазар BEAM.  

  1. поддържане на регистри на декларации по т. 1;
  2. предприемане на действия за предотвратяване конфликт на интереси;
  3. установяване на конфликт на интереси;
  4. уведомяване на емитента за съществуващи конфликти на интереси, с оглед тяхното преустановяване и предотвратяване на негативното им въздействие.

ІІ. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Чл.3. (1) Всяко лице, назначено на граждански и/или трудов договор с «Инвестър Рилейшънс Сървисис» ЕООД, подава декларация за несъвместимост в 3-дневен срок от сключването на договор с емитент-заявител за допускане на финансови инструменти до пазар BEAM.

 (2) В случай, че  лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в  срок от 7 работни дни от подаване на декларацията по ал.1 да предприеме необходимите действия и мерки за отстраняване на несъвместимостта.

 

Чл.4. (1) В декларацията всяко лице, назначено на граждански и/или трудов договор с „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД посочва следните изчерпателно изброени обстоятелствата, които водят до възникване на конфликт на интереси, като:

  1. дялово участие на служители на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД в емитента-заявител, в органите му на управление или контрол към датата на сключване на договор, както и 6 месеца преди сключването на договор с емитента за допускане до пазар BEAM ;
  2. всички съществуващи вземания и задължения на лицата, работещи по трудов или граждански договор с „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД, към емитента-заявител, с когото е сключен договор за допускане до пазар BEAM;
  3. съществуващи договорни отношения между лицата, работещи по трудов или граждански договор с „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД с емитента-заявител, с когото е сключен договор за допускане до пазар BEAM ;
  4. наличие на свързаност по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон;
  5. всяка друга информация за наличие на конфликт на интереси, която лицето сметне за необходимо да посочи.

Чл.5. В срок от 1 работен ден, следващ изтичането на срока по чл. 3 декларациите за несъвместимост се представят на емитента-заявител, както и на „БФБ“ АД.

 

ІІІ. РЕГИСТРИ

Чл.6. Управителят на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД със своя вътрешна заповед определя лице, което да поддържа регистър на декларациите по чл. 3 от настоящите правила.

Чл.7. (1) В регистъра се вписват входящият номер, длъжността, имената на декларатора и съдържанието на подадените декларации по чл. 3 от настоящите правила.

(2) Същият регистър се поддържа и на електронен носител – хард-диск на компютър, с лична парола за достъп на упълномощеното лице.

(3) Срокът на съхранение на декларациите е 10 години, след което се унищожават от комисия, определена от управителя на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД.

 

ІV. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.8. (1) Лице, което е декларирало наличие на конфликт на интереси е длъжно само да се отстрани от изпълнение на задълженията си.

(2) В случай на съмнение за конфликт на интереси, управителят на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД след писмено уведомление до емитента-заявител може да отстрани съответното лице, работещо по граждански и/или трудов договор с „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД от изпълнение на задълженията му по подготовката на необходимите документи за допускане до пазар BEAM.

 

V. УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.9. Установяването на конфликт на интереси се извършва, както по искане на управителя на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД, така и по искане на емитента-заявител. 

Чл.10. Искането за установяване конфликт на интереси се подава до „БФБ“ АД.

Чл.11.  Установяването на конфликт на интереси се извършва въз основа на проверка, извършена от управителя на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД.

Чл.12. (1) При проверката за установяване на конфликт на интереси се изслушва съответното лице, за което се предполага, че е налице несъвместимост, като се събират всички доказателства от значение за случая.

 (2) Доказателствата, които се събират в хода на проверката , представляват данни, които са свързани с факти и обстоятелства от значение за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси.

(3) Като доказателства може да се събира и изисква информация от държавните и местните органи, органите на съдебната власт и други институции.

 (4) Проверката приключва с мотивирано становище в 7-дневен срок  от постъпването на искането.

Чл.13. (1) В случай че бъде установено, че са налице подавани декларации по чл. 3  с невярно съдържание незабавно се сезират органите на прокуратурата.

Настоящите правила и процедури са изготвени в съответствие с изискванията на целите на Глава III „Ред за придобиване на статут на Съветник на пазар BEAM, чл. 4, ал. 3 т. 7 от Правила за дейността на съветниците  на пазар за растеж на МСП BEAM (ПАЗАР BEAM) на „Българска фондова борса“ АД и са приети на заседание на едноличния собственик на капитала на „Инвестър Рилейшънс Сървисис“ ЕООД.

 

За Инвестър Рилейшънс Сървисис ЕООД

Даниела Пеева, Управител