В края на декември 2018 г. Съветът на директорите на “Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ взе решение за увеличение на капитала с нова емисия акции в размер до 36 400 000 броя акции. Търговията с правата стартира на 01.03.2019г. и продължи до 14.03.2019 г., като първият етап от подписката за записване на нови акции приключи на 18.03.2019 г.

По данни на Водещия мениджър на емисията, УниКредит Булбанк АД, са упражнени 649 695 права и са подадени заявки за записване на 36 382 920 броя нови акции или 99.95% от предложените за записване. За успешното увеличение беше необходимо записване на минимум 36 000 000 броя акции. На 25.03.2019 г. на аукцион на БФБ ще бъдат предложени за търговия 305 броя права за записване на 17 080 броя нови акции, представляващи 0.05% от общия предложен брой.

ИНВЕСТЪР РИЛЕЙШЪНС СЪРВИСИС  ЕООД е консултант по връзки с инвеститорите  на “Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ