ВЪВЕДЕНИЕ

Според определението, дадено в Investopedia „активист акционер“ е лице, което се опитва да използва правата си в листвана компания, за да постигне промяна в нея.
Често активистите целят промяна на мениджмънта на публичната компания, претендирайки лошо качество на управлението и липса на прозрачност. Друга група активисти акцентират върху промяна в екологичната или социална политика на компанията.
Напоследък обаче в световен мащаб се наблюдават доста добре подготвени активистки кампании и сценарии за придобиване на контрол върху публичната компания и за установяване на осезаема корпоративна промяна.
Понякога действията на активиста са изключително здравословни за компанията в контекста на повишаване на прозрачността и стандартите за разкриване на информация. Те водят до облагодетелстване на всички акционери и заинтересовани лица.
Често обаче дейността на активиста е свързана с дълбока деструкция на управлението, което парализира изпълнението на бизнес стратегии и планове, отклоняване на вниманието на мениджмънта от действително важните въпроси, свързани с управлението и насочване на цялото внимание в посока „противодействие срещу активиста“.
Предвид противоречивите резултати от различните активистки кампании не може еднозначно да се отсъди дали активистите са добро или лошо явление на капиталовите пазари.
Не това обаче е целта на настоящия материал. Въпросът, който се разглежда е активистът – акционер трябва ли да бъде класифициран като инсайдер с инцидентен достъп до вътрешна информация или не. Респективно възниква и следващият въпрос - как следва да подходи мениджмънта и директорът за връзки с инвеститорите по отношение на предоставянето на вътрешна информация в хода на активистката кампания.
Преди да се отговори на тези въпроси е необходимо да бъдат направени няколко допълнителни уточнения относно приложимата правна уредба, същността на вътрешната информация и съответно задължението на емитентите да водят списъци на лицата с достъп до вътрешна информация.

ПРИЛОЖИМА ПРАВНА УРЕДБА

От юни 2016 г. по отношение на регулацията на вътрешната информация и лицата с достъп до вътрешна информация е в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014.
Регламентът регулира видовете вътрешна информация, злоупотреба с нея и незаконното й разкриване, манипулиране на пазара на финансови инструменти, публичното разкриване на вътрешна информация, правила относно списъка на лицата с достъп до вътрешна информация и правила относно сделките на заемащите ръководни постове в емитента.
В допълнение приложение намират и
• РЕГЛАМЕНТ за изпълнение (ЕС) 2016/347, който урежда формата на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация със съответните образци на списъци, които трябва да бъдат водени от емитентите на финансови инструменти, които са допуснати до търговия на пазари за растеж на МСП;
• Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055, регулиращ техническите средства за подходящо разкриване на вътрешна информация и отлагане разкриването на вътрешна информация;
• ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/522. Регламентът урежда подробни правила относно: показателите за манипулиране на пазара, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 596/2014; компетентния орган, който да бъде уведомяван при забавяне на публичното разкриване на вътрешна информация; обстоятелствата, при които търговията по време на забранителен срок може да бъде разрешена от емитента; видовете сделки, при които се задейства изискването за уведомяване за сделки на лица, които изпълняват ръководни функции.

Въз основа на приетата обща европейска законодателна рамка на национално ниво се прилага и приетия през август 2016 г. нов Закон за прилагане на мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти, който отменя стария Закон за пазарните злоупотреби с финансови инструменти и чиито цели се свеждат до предотвратяване и разкриване на пазарни злоупотреби с финансови инструменти

Вътрешна информация

Легална дефиниция на Вътрешна информация е дадена съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014, като за целите на регламента вътрешна информация е: точна информация (information of a precise nature), която не е била направена публично достояние, свързана пряко или косвено с един или повече емитенти или с един или повече финансови инструменти и която, ако бъде направена публично достояние, би могла да повлияе чувствително (significant effect) върху цената на тези финансови инструменти или на свързаните с тях дериватни финансови инструменти;

Видно от дефиницията информацията следва да бъде третирана като точна, ако тя посочва набор от обстоятелства, които съществуват или които основателно може да се очаква, че ще настъпят, или посочва събитие, което е настъпило или за което основателно може да се очаква, че ще настъпи, когато такава информация е дотолкова конкретна, че позволява да се направи заключение относно възможното въздействие на този набор от обстоятелства /събитие върху цените на финансовите инструменти. Комулативно, точната информация, ако бъде направена публично достояние, би могла да има значително въздействие върху цената на финансови инструменти или казано по друг начин информация, която разумен инвеститор вероятно би използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения.

Списъци на емитента на лицата с достъп до вътрешна информация

Съгласно разпоредбата на чл. 18 от Регламент 596 Емитентите или всяко лице, действащо от тяхно име или за тяхна сметка изготвят списък на всички лица, които имат достъп до вътрешна информация и които работят за тях по силата на трудов договор или по друг начин изпълняват задължения, чрез които имат достъп до вътрешна информация, като например консултанти, счетоводители или агенции за кредитен рейтинг
Съгласно преамбюла на Регламент 596/2014 списъците на лицата с достъп до вътрешна информация са важно средство за регулаторите при разследването на евентуална пазарна злоупотреба. Важно е лицата, включени в списъците на субектите с достъп до вътрешна информация, да бъдат информирани за този факт и за последиците от него.
За да се избегне едновременното вписване на едни и същи физически лица в различни раздели на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, емитентите, могат да решат да изготвят и редовно да актуализират допълнителен раздел на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, който се нарича „раздел за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация“ и се различава от останалите раздели на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, тъй като не се създава при наличието на конкретен елемент вътрешна информация. В такъв случай разделът за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация следва да включва само лицата, които поради естеството на своите отговорности или своята длъжност имат достъп по всяко време до цялата вътрешна информация в рамките на емитента. Другата част от списъка съдържа информация за лицата с инцидентен достъп до вътрешна информация.

ДОСТЪП ДО ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ АКЦИОНЕРА АКТИВИСТ

Както вече беше изяснено в рамките на задълженията си за водене на списък с вътрешните лица регулацията диференцира два вида достъп: постоянен и инцидентен.
В контекста на нормативната уредба по своя преценка емитентите селектират лицата с достъп до вътрешна информация и ги класифицират по двата раздела на списъка.
За да изпълни максимално поставените цели на своята кампания, акционерът активист започва проучвателна процедура, която може да включва лични срещи с мениджмънта или писмено отправени въпроси до компанията. Ако на акционера се предоставя информация, която посочва набор от обстоятелства, които съществуват или които основателно може да се очаква, че ще настъпят, или посочва събитие, което е настъпило или за което основателно може да се очаква, че ще настъпи, когато такава информация е дотолкова конкретна, че позволява да се направи заключение относно възможното въздействие на този набор от обстоятелства /събитие върху цените на финансовите инструменти, това автоматично прави информацията точна.
Често проучвателният период, в който активистът събира информация за своята кампания продължава повече от 6 месеца, като именно в този период той комулира допълнителна информация, която многократно надхвърля публично оповестената от компанията.
Дружеството следва да прецени дали, ако предоставената точна информация бъде направена публично достояние би могла да има значително въздействие върху цената на финансови инструменти или дали разумен инвеститор вероятно би я използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения.
В случай, че са налице комулативно двете предпоставки, то тогава акционерът активист следва да бъде класифициран като лице с достъп до вътрешна информация.
В случай, че това не бъде направено възниква въпросът, дали акционерът активист не е третиран по-благоприятно от други акционери, които се намират в еднакво с неговото положение.
Пропорцията във всички случаи ще бъде нарушена.

ВКЛЮЧВАНЕ НА АКЦИОНЕРА АКТИВИСТ В СПИСЪКА НА ЛИЦАТА С ДОСТЪП ДО ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

След като прецени, че даден акционер –активист следва да бъде включен в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация емитентът следва да предприеме всички разумни мерки, за да гарантират, че лицето с достъп до вътрешна информация признава писмено приложимите правни и регулаторни задължения и е запознато със санкциите, приложими при злоупотреба с вътрешна информация и незаконно разкриване на същата.
В тази връзка и в зависимост от създадената в дружеството организация, емитентът следва да уведоми писмено лицето, че ще бъде включено в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, както и да изиска от него данни, свързани с идентифициране на самоличността му.
За да се гарантират еднакви условия на прилагане на нормативната уредба и съответно минималните данни за идентификация на лицата с достъп до вътрешна информация ЕОЦКП е разработил технически стандарти за изпълнение.
Списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация следва по принцип да съдържа лични данни, които улесняват идентифицирането им. Тази информация следва да включва датата на раждане, личния адрес и когато е приложимо — националния идентификационен номер на съответните физически лица.
Списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация съдържа и данни, които могат да подпомогнат компетентните органи при провеждането на разследвания, за бързо анализиране на търговското поведение на лицата с достъп до вътрешни информация, за установяване на връзки между лица с достъп до вътрешна информация и лица, замесени в подозрителни търговски практики, както и за установяване на осъществени контакти между тях в критични моменти. В това отношение от основно значение са телефонните номера, тъй като те позволяват на компетентния орган да действа бързо и при необходимост да изисква записи на пренос на данни.
Включването на акционера активист в списъка на лицата с вътрешна информация вероятно ще срещне неговото несъгласие, предвид факта, че за него ще възникнат приложимите правни и регулаторни задължения, както и че ще стане адресат на санкциите, приложими при злоупотреба с вътрешна информация и незаконно разкриване на вътрешна информация.
В случай, че акционерът активист потвърди включването си в списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, дружеството може да продължи предоставянето на информация към него.
Ако обаче, след надлежното уведомяване на акционера активист и при наличие на отказ от негова страна дружеството следва да преустанови предоставеното на вътрешна информация към това лице. Разбира се може обменът на информация да бъде подновен след публичното оповестяване на въпросната вътрешна информация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От казаното по-горе може да бъде направен извод, че в зависимост от естеството на предоставената информация по преценка на дружеството акционерът активист може да бъде класифициран като инсайдер на публичната компания.
Като лице, притежаващо вътрешна информация и лице притежаващо акции от капитала на публична компания (комулативно) активистът – акционер става адресат на разпоредбите на Регламент 596/2014 и приложимото европейско и национално законодателства относно общата забрана за злоупотреба с вътрешна информация и незаконно разкриване на такава.

Материалът има аналитичен характер и не ангажира организации и емитенти, с които авторът е в трудово-правни, търговски или гражданско-правни взаимоотношения.